Algemene verkoopsvoorwaarden

Begrippen en definities:

APS BEVEILIGING bvba, met ondernemingsnummer BE 0807.753.939, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te Scherpenheuvel, Leistraat 11A, wordt in navolgende algemene voorwaarden aangeduid als “APS Beveiliging”.

“Schriftelijk” betekent: teksten die “op papier” of “elektronisch” (i.e. via e-mail) meegedeeld of uitgewisseld worden tussen APS Beveiliging en de klant.

Art.1 Ontstaan van het contract

Offertes blijven, behoudens indien het anders in de offerte is weergegeven, maximaal een maand geldig.

Het contract komt tot stand bij zodra de klant zich schriftelijk akkoord verklaard met de offerte of nog, wanneer zonder schriftelijke bevestiging de opdracht uitgevoerd wordt op basis van een mondeling akkoord van de klant.
Het voorwerp van bestelling zal aangeduid worden in de orderbevestiging.
De verbintenissen van APS Beveiliging zijn beperkt tot de specificaties in de offerte. Mogelijke afwijkingen en/of uitbreidingen ervan dienen door de klant schriftelijk gevraagd te worden. De goedkeuring van die aanpassingen zal door APS Beveiliging schriftelijk meegedeeld worden.

Art.2 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, rechten en taksen tenzij anders vermeld. Toepasselijke BTW, rechten en taksen worden in de offerte slechts ten titel van inlichting opgegeven. Bij de facturatie zullen de op dat ogenblik geldende tarieven en regels toegepast worden. Conform de BTW-wetgeving kan het verlaagde tarief voor woningen slechts worden toegepast na overhandiging door de klant van het daarvoor vereiste en ondertekend attest.

De prijzen van onderhoudscontracten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index der consumptie prijzen. Als basisindex geldt deze die van toepassing was in de maand van ingebruikname van de installatie.

Art.3 Recht van intellectuele eigendom

Gebruiksinstructies, catalogi, studies, tekeningen, schema’s, ontwerpen en documenten van alle aard, met inbegrip van de elektronische versies ervan, die door APS Beveiliging aan de klant werden overhandigd of toegezonden zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de auteur (i.e. de producent van de apparaten of APS Beveiliging bvba) niet worden gereproduceerd of doorgegeven aan derden.
Het verstrekken van al deze informatie wordt bij wijze van inlichting gedaan, zonder enige verbintenis. Het kan in geen enkel geval APS Beveiliging tot enige aansprakelijkheid verbinden.

Art.4 Levering

Alle leveringstermijnen en/of installatiedata zijn opgegeven bij benadering. Laattijdige levering en/of installatie geeft nooit recht op schadevergoeding noch op verbreken of ontbinden van het contract.
Een levering en/of plaatsing die niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht of door toedoen van de leveranciers van APS Beveiliging geeft de koper geen recht op schadevergoeding of verbreken van het contract.
Alle goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij franco en/of verzekerde verzending.
Behoudens schriftelijk tegenbewijs geldt de factuurdatum als datum van levering.

Onderhoudscontract: het onderhoudscontract gaat in op de datum van ingebruikname van de installatie en eindigt na schriftelijke opzeg door één der partijen, ten minste 2 maanden voor het jaarlijks uit te voeren onderhoudsnazicht.

Art.5 Aansprakelijkheid na levering

Klachten en bezwaren moeten ten laatste 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld worden. Nadien worden deze niet meer aanvaard. Op deze bepaling geldt slechts de wettelijke waarborg als enige uitzondering.

APS Beveiliging zal in geen geval aansprakelijk zijn voor andere schade dan vermeld in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden, met inbegrip gevolgschade. Zo kan APS Beveiliging in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor :
- financiële, commerciële of enige andere schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het gebruik of de werking van het product, systeem of installatie, ook niet als deze tijdens de garantieperiode ontstaat.
- schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan een product, systeem of installatie,
– schede die wordt veroorzaakt door toedoen van derden, door de klant, het slachtoffer, of nog: door toedoen van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
– schade als gevolg van het uitschakelen door de klant van delen van de beveiliging
- schade die optreedt na doorverkoop van het product, systeem of installatie, of nog: na enige omvorming of wijziging aangebracht door de klant of door derden, dan wel de verwerking ervan in een ander geheel.

Schuldig verzuim:
Wordt onder andere als schuldig verzuim aanzien: elk gebruik dat niet in overeenstemming is met een normaal oordeelkundig gebruik of dat in strijd is met de handleiding of verstrekte adviezen.

De klant verbindt zich er toe de apparatuur en de installatie regelmatig te testen op de goede werking ervan en APS Beveiliging onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer gebreken aan het licht komen.

De klant zal onder geen beding rechtstreeks met het personeel van APS Beveiliging contact mogen opnemen nopens het voorwerp van het (onderhouds-) contract. APS Beveiliging zal in voorkomend geval geen enkele verantwoordelijkheid opnemen.

Wanneer de klant zijn beveiligd pand op enige wijze overdraagt aan derden neemt de overeenkomst met APS Beveiliging automatisch op die dag einde.

Art.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van APS Beveiliging tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur, aangerekende intresten en bijkomende kosten. De koper draagt vanaf het ogenblik van de levering de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen.

Art.7 Garantiebepalingen

7.1 Ingeval garantie moet verleend worden beslist APS Beveiliging of er overgegaan wordt tot de kosteloze herstelling dan wel de vervanging van de defecte onderdelen.

7.2 Garantieperiode. De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum van de geleverde en/of geïnstalleerde materialen. De herstelling of vervanging brengt geen verlenging, stuiting of schorsing van de oorspronkelijke garantietermijn met zich.
Gedurende de garantieperiode dekt de garantie de apparaten, de goede werking van de installatie en de werkuren van het personeel van APS Beveiliging.
De garantieperiode eindigt telkens om 24:00 uur van de verjaardag van de factuur. Meer bepaald is dit voor:
– Batterijen op de 1ste verjaardag van de factuur
– Alarmsystemen: merkafhankelijk, met een maximum van 4de jaar na factuurdatum.
– Toegangscontrolesystemen: op de 4de verjaardag van de factuur
– Camerabewakingssystemen: op de 4de verjaardag van de factuur
– Poortautomatisering: op de 2de verjaardag van de factuur

7.3 Uitsluitingen. Er wordt geen garantie verleend indien de defecten of de slechte werking van de installaties en apparaten het gevolg zijn van onjuiste en/of onoordeelkundige behandeling door de klant of door derden noch wanneer enige herstelling of wijziging door de klant of door derden werd uitgevoerd of aangebracht.
Er wordt evenmin garantie verleend wanneer het defect het gevolg is van oorzaken die vreemd zijn aan het ontwerp, aan de door APS Beveiliging geleverde apparaten of geplaatste installaties en materialen. Hier worden onder meer bedoeld: defecten in het kabelnet van telecomoperatoren of van hun installaties, onjuiste spanning, te hoge vochtigheidsgraad, de inwerking van schadelijke stoffen of dampen, bliksem, brand, bominslag,… deze opsomming is niet limitatief.

7.4 Tijdens de garantieperiode zal APS Beveiliging het recht hebben de werking van de alarminstallatie te inspecteren, mits voorafgaande mondelinge toestemming van de koper die APS Beveiliging alle redelijke faciliteiten en inlichtingen zal verstrekken, nodig tot het uitvoeren van deze inspecties.
APS Beveiliging garandeert dat de door haar geleverde materialen en uitrustingen beantwoorden aan de wettelijke normen ter zake.

Art. 8 Ontbinding

In geval de overeenkomst wordt ontbonden of verbroken door de opdrachtgever is deze aan APS Beveiliging 50 % van de verkoop- of aannemingsprijs als schadevergoeding verschuldigd.

Art.9 Betalingsvoorwaarden

Alleen betalingen in euro worden aanvaard.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, zijn alle facturen zonder korting betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag tot en met de datum van ontvangst van de verschuldigde sommen is de wettelijke intrest, zoals deze is vastgelegd bij toepassing van de wet op de betalingsachterstand van 08 augustus 2002 verschuldigd.
Facturen die niet op de vervaldag betaald worden zullen verhoogd worden met de inningskosten, à rato van
– vijf euro (5 €) per herinneringsbrief,
– twintig euro (20 €) per in gebreke stelling
– vijfhonderd euro (500 €) voor elke gerechtelijke invordering
– alle andere invorderingskosten

Art.10 Vertrouwelijkheid – Bescherming van de persoonlijke gegevens

Onverminderd ter zake geldende wettelijke verplichtingen mogen noch door de koper noch door APS Beveiliging persoonlijke gegevens, offertes, gegevens betreffende het beveiligde pand of hieraan gerelateerde informatie op enigerlei wijze aan derden ter beschikking gesteld worden.
Vertrouwelijke gegevens betreffende het beveiligde pand worden door APS Beveiliging bewaard tot 12 maanden na de beëindiging van het contract. Gegevens met betrekking tot de facturatie worden bewaard gedurende de termijn die door de wet vereist is.

Art. 11 Wetsvoorziening

Elke alarminstallatie dient, conform de Belgische wetgeving, jaarlijks gecontroleerd te worden. Dit jaarlijks onderhoud moet plaats vinden met een interval van 12 maanden, dus telkens in de loop van de maand waarin de installatie in gebruik gesteld werd.

De koper dient daartoe een onderhoudscontract te onderschrijven bij APS Beveiliging. APS Beveiliging zal voorafgaandelijk aan dat onderhoud een factuur aan de klant versturen. Pas na betaling daarvan kan het onderhoud uitgevoerd worden. De klant dient deze factuur dus tijdig te betalen en tijdig contact op te nemen om een datum voor dat onderhoud af te spreken.

Indien de klant wenst af te zien van dit verplicht jaarlijkse onderhoud dient hij dit schriftelijk te melden 2 maanden voor de jaarlijkse interval ervan. De melding impliceert dat hij afziet van het door de wet voorzien jaarlijkse onderhoud van zijn alarminstallatie en dat hij impliciet APS Beveiliging ontslaat van elke verantwoordelijkheid.

Art.12 Geschillen

In geval van geschillen is alleen de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.